ODP: Issue with disk import and disk upload - ovirt 4.5.2

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 I'm sorry - wrong email.


Kindly asking to ignore previous mail.


Od: Proniakin Marcin
Wysłane: poniedziałek, 3 października 2022 15:02:01
Do: gluster-users@xxxxxxxxxxx
DW: Milewski Daniel
Temat: Issue with disk import and disk upload - ovirt 4.5.2
 

Hello,


After upgrading ovirt to version 4.5.2, I've experienced issue with using import function in import disk window in storage domain after attaching it to data center. Logs in the attachment (#1).


Second issue is with uploading disks from storage domain window.

Using example from attachment (#2):

When choosing to upload disk to domain portal-1 from upload function in the storage domain disk window, ovirt chooses wrong data-center dev-1 (dev-1 datacenter has domain dev-1, portal-1 datacenter has domain portal-1) and wrong host to upload. Accepting this upload always fails.


When choosing to upload disk from storage -> disks window works fine.


Issues confirmed on two independent ovirt servers (both with version 4.5.2).

 

Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 461 895,65 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 058 550,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi w celu realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

________Community Meeting Calendar:

Schedule -
Every 2nd and 4th Tuesday at 14:30 IST / 09:00 UTC
Bridge: https://meet.google.com/cpu-eiue-hvk
Gluster-users mailing list
Gluster-users@xxxxxxxxxxx
https://lists.gluster.org/mailman/listinfo/gluster-users

[Index of Archives]     [Gluster Development]     [Linux Filesytems Development]     [Linux ARM Kernel]     [Linux ARM]     [Linux Omap]     [Fedora ARM]     [IETF Annouce]     [Bugtraq]     [Linux OMAP]     [Linux MIPS]     [eCos]     [Asterisk Internet PBX]     [Linux API]

  Powered by Linux